ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A H.G. Event Technics Kft. (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatást nyújtja.

Adatkezelő megnevezése:  H.G. Event Technics Rendezvényszervező és Lebonyolító Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-687070

Adatkezelő székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.

Adatkezelő elektronikus címe: hello@hgevent.hu

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: InfoTV.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk a mai felgyorsult információtársadalmi világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot Társaságunkkal, mi az Ön megkeresésére válaszolhassunk.

A kapcsolatfelvétel történhet egy már megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint szerződéskötést megelőzően, a www.laboreszkozkatalogus.hu weboldalon történő ajánlatkérése kapcsán.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A www.hgevent.hu weboldalunkon keresztül az Ön által az ajánlatkérés pontban megadott alábbi adatokat kezeljük:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Milyen technikai adatokat kezelünk?

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie (sütik) kezelése

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Társaságunk úgy tekinti, hogy a partnerekkel folytatott elektronikus kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Kik az adatkezelésben érintettek?

Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által igényelt megrendelés, vagy szerződés teljesítéséhez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan kapcsolattartási, javaslattételi, vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Kik azok az adatfeldolgozók, akik adatkezelésben részt vesznek?

Szervezet megnevezése Címe Tevékenység
Neucom Kft. 1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39. IT szolgáltatások (külsős rendszergazda)
Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 E-mail szolgáltatás
Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 14. Webszolgáltatás
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Webanalitikai és látogatási statisztikák

Adatfeldolgozóink az Ön személyes adatait kizárólag a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs, kivéve ha ezt valamely hatályos jogszabály nem írja elő.

Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Továbbítunk e személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére?

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Meddig kezeljük személyes adatait?

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Az általános elévülési idő 1 év, amennyiben a megrendelés, szerződés teljesítését követően valamely hatályos jogszabály nem ír elő ennél hosszabb megőrzési időt.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az adatokat a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Történik-e automatizált döntéshozatal és profilalkotás a folyamat során?

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Milyen jogai vannak az adatkezelés kapcsán?

 • Joga van a tájékoztatáshoz!

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 • Joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez!

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 • Joga van a hozzáféréshez!

Ön kérelmére a Társaság tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor milyen személyes adatait kezeljük és milyen módon.

 • Joga van az adatok helyesbítéséhez!

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

 • Joga van az adatainak törléséhez!

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • A személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az általunk kezelt adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik.

 • Joga van az adatkezelés korlátozásához!

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
 • Joga van a tiltakozáshoz!

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságunk jogos érdeke vagy hozzájárulás a jogalapja (Pl.: régebbi hírlevél feliratkozás), úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Joga van az adathordozhatósághoz!

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

 • Mi az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárás rendje?

Ön a fenti jogait a hgevent@hgevent.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére: 1117 Budapest, Budafoki út 64. eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

 • Melyek a jogorvoslati jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan?

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelet előírásait, jogosult arra, hogy panasszal éljen Társaságunknál. Amennyiben a panaszát nem tudjuk érdemben és megfelelően kezelni, úgy joga van arra hogy bírósági jogorvoslattal éljen.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

„A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit
amikor nem látják.”

Henry Ford

hg_logo_final_light_2_web200

Mobil: +36 30 8701980

Email: hello@hgevent.hu

kövess minket!

Levelezési cím:

1683 Budapest, Pf.: 25.

Számlázási cím:

1239 Budapest, Nagykőrősi út 353.

Telephely címe:

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353 (25-ös épület)

H.G. Event Technics Rendezvényszervező és Lebonyolító Kft.

 

Adószám: 11995553-2-43 | Nemzetközi adószám:  HU11995553

Cégjegyzékszám: 01-09-687070

Bankszámlaszám: 10201006-50040001-00000000
IBAN: HU39 1020 1006 5004 0001 0000 0000
SWIFT Code: OKHBHUHB

 

Minőségirányítási rendszer: MSZ EN ISO 9001:2009

© 2016 H.G. EVENT TECHNICS. MINDEN JOG FENNTARTVA! DESIGNED BY BEN HORVATH